فن آوا ماهواره در یک نگاه

شرکت فن آوا ماهواره، با هدف برقراري و ايجاد سهولت در ارتباطات ماهواره­اي و ارائه خدمات وابسته، پس از اخذ پروانه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ماهواره (SAP) از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در قالب شرکت سـهامي عام شروع به فعاليت نمـود که ضـمن اخذ رتبه انفورماتيکي از شـورای عالی انفورماتیک کشور، عضـو مجمع جهاني (GVF) VSAT و انجمن صنـفي ارائه دهندگان سرویس های ماهواره اي نیز مي باشد.

به منظور برقراری ارتباطات پایدار ماهواره ای با توجه به نوع سرویس درخواسـت شده از طرف مشتری، از انواع فناوري هاي ارتباطات ماهواره­ای (VSAT) مانند SCPC/DVB، SCPC/SCPC و  DVB/S/S2 بر پايه کليه اسـتانداردها و اصول فني و مهنـدسي بين المللي استفاده شده که علاوه بر تامین نیاز مشتری، سبد خدمات قابل ارائه توسط این شرکت را نیز افزایش می‌دهد.

با توجه به امنيت بيشتر، صرفه جويي معنی دار در قيمت پهناي باند مصرفي و کاهش مدت زمان نصب و راه اندازی سرویس ارتباطات ماهواره اي، HUB اختصاصي فن آوا ماهواره در داخل کشور راه اندازی و هم اکنون با بهره گیری از آخرین فناوری روز دنیا، در منطقه ویژه اقتصادی پیام در حال بهره برداری است.

ارائه مشـاوره رايگان و خدمات ويژه پشـتيباني به واسطه بهره منـدي از تجارب همکاران متخصـص يکي از وجوه تمايز اين شـرکت در عرصه ارتباط ماهواره اي مي باشد. اين تجارب تخصـصي در طراحي، اجرا و بهـره برداري از پروژه هاي ارتباطات ماهـواره اي در سطح ملي و به کارگيري اين تجارب در شـناخت دغدغه‌هاي پـروژه هاي آتي مي تواند اطمينان خاطر مشتريان را فراهم نمايد.