چشم انداز

چشم انداز (vision) شرکت فن آوا ماهواره تبدیل شدن به انتخاب اول ذینفعان ارتباطات ماهواره ای حداقل در سطح منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی می باشد.

با تکیه بر برنامه ریزی دقیق، توانایی های داخلی و دانش فنی که از ۱۵ سال فعالیت علمی و عملی حاصل شده است، امید است که تا پایان سال ۱۴۰۰، به انتخاب اول مشتریان ماهواره ای در سطح منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی برسیم.