تماس با ما

برای ارتباط مستقیم با بخش های مختلف شرکت فن آوا ماهواره؛ از پست الکترونیکی و تلفن های ذیل استفاده نمایید:

نام سمت پست الکترونیکی
شماره تماس
آقای حسام حبیب الله
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ceo@fanavasat.com ۸۸۸۷۶۳۱۱ داخلی ۴۰۱
خانم مریم تجویدی معاون فنی tajvidi@fanavasat.com ۸۸۸۷۶۳۱۱ داخلی ۴۰۹
آقای ابوالفضل قدیری معاون مالی a.ghadiri@fanavasat.com ۸۸۸۷۶۳۱۱ داخلی ۴۰۳
 آقای حسین فرهادی ارجمند مدیریت عملیات شبکه h.arjmand@fanavasat.com ۸۸۸۷۶۳۱۱ داخلی ۴۱۱
 آقای محمدجواد عبدلی مدیریت عملیات مشترکین m.abdoli@fanavasat.com  ۸۸۸۷۶۳۱۱ داخلی ۴۱۶

 

آدرس دفتر مرکزی:

تهران – میدان آرژانتین – خیابن الوند ۲۹ – پلاک ۳ – طبقه چهارم

تلفن : ۸۸۸۷۶۳۱۱

نمابر: ۸۸۲۰۳۶۲۲